NAGRANIE PRZEBIEGU SZKOLENIA ONLINECZAT NA ŻYWO

PEŁNA PREZENTACJA OD PROWADZĄCEGO
KRÓTKA PREZENTACJA OD PROWADZĄCEGO
ODPOWIEDZI NA PYTANIA

PYTANIE 1:
Malwina: Czy ma Pan wiedzę, czy po 06.2021 będzie wydłużona możliwość przyznawania pomocy de minimis albo czy zostanie wprowadzone nowe rozporządzenie?

ODPOWIEDŹ 1:
Jestem przekonany, że Komisja Europejska przygotuje nowe rozporządzenie lub wydłuży obecnie obowiązujące.

PYTANIE 2:
Malwina: Jak wyliczyć 3 lata przy limicie pomocy de minimis. Czy liczymy rok kalendarzowy, czy 3 lata od daty udzielenia pomocy. Ma to znaczenie w przypadku podmiotów, które są bliskie przekroczenia tego limitu.

ODPOWIEDŹ 2:
Pod uwagę bierzemy rok obrachunkowy, który stosuje przedsiębiorca. Jeżeli rok obrachunkowy pokrywa się z kalendarzowym to pod uwagę bierzemy bieżący rok kalendarzowy i dwa lata kalendarzowe poprzedzające bieżący rok kalendarzowy.

PYTANIE 3:
Jakub: czy JST, która otrzymała 100 % dofinansowania z WFOŚiGW na unieszkodliwienie wyrobów azbestowych i JST nie przekazuje środków mieszkańcom gminy, a tylko wyłania wykonawcę i odbiera odpady z posesji, czy takie działanie może być pomocą publiczną?

ODPOWIEDŹ 3:
Tak to działanie może być objęte pomocą publiczną. Z tym, że beneficjentem Pomocy Publicznej nie będzie JST tylko przedsiębiorca na rzecz którego świadczą Państwo usługę utylizacji odpadów.

PYTANIE 4:
Mat: w kontekście MŚP proszę o opinie czy s.c. mająca 2 wspólników jest powiązana ze spółką z o.o., w której to spółce te 2 osoby są w zarządzie i posiadają po 50% udziałów, dodam, że przedsiębiorstwa nie działają na tych samych rynkach

ODPOWIEDŹ 4:
na podstawie podanych przez Pana informacji, należy uznać że nie mamy do czynienia z powiązaniem niezależnie od rynków prowadzonej działalności. ponieważ sc i sp zoo łączą przedsiębiorcy. Przy ocenie powiązania proszę wziąć pod uwagę dodatkowo możliwość wywierania dominującego wpływu przez wspólników na którąkolwiek ze spółek.

PYTANIE 5:
Ania P: proszę słowo o korektach zaświadczeń, kiedy , w jakich sytuacjach i czego mogą dotyczyć?

ODPOWIEDŹ 5:
korekty zaświadczeń wystawia się w terminie 14 dni od momentu powzięcia informacji o zmniejszeniu wartości udzielonej pomocy de minimis

PYTANIE 6:
Skarbiński: precyzuje pytanie: jestem małym przedsiębiorcą. mam pozwolenie na prowadzenie prywatnego DPS. czy budowa/rozbudowa już rozpoczętego DPS kwalifikuje się do którejś z pomocy

ODPOWIEDŹ 6:
Po pierwsze mamy do czynienia z prowadzeniem DG. Po drugie skoro inwestycja została już rozpoczęta to nie spełnia efektu zachęty w związku z czym nie kwalifikuje się do otrzymania pomocy publicznej

PYTANIE 7:
Magdalena K.: LGD w ramach RPO os 7 będzie realizowało projekt grantowy dotyczący zakupów sprzętów komputerowych do nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli. LGD będzie udzielało dalej „małych grantów” dla podmiotów prowadzących szkoły na podstawie prawa oświatowego (JST, ale także stowarzyszenie prowadzące „mała szkołę”). Czy w przypadku JST albo Stowarzyszenia powinniśmy rozpatrywać wystąpienie pomocy publicznej?

ODPOWIEDŹ 7:
Na podstawie przekazanych informacji wnioskuję, że sprzęt komputerowy nie będzie wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej (będzie wykorzystywany do zdalnej nauki) w związku z tym wsparcie w tym zakresie nie będzie stanowiło pomocy publicznej.